Ietekmes uz vidi novērtējums

Atļauju, pieteikumu, statistikas pārskatu sagatavošana

Ģeoekoloģiskās izpētes

Ģeoloģiskās izpētes

Inženierģeoloģiskās izpētes

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrāde

Vides plānošana un pārvalde, konsultācijas

Riska analīze

   
 

 

 Mūsu sniegtie pakalpojumi

Ietekmes uz vidi novērtējums

Atļauju, pieteikumu, statistikas pārskatu sagatavošana

A, B, C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Ūdens lietošanas atļaujas

Ģeoekoloģiskās izpētes

Augsnes, grunšu un pazemes ūdeņu kvalitāte (paraugu testēšana akreditētā laboratorijā)
Pirms būvniecības grunts piesārņojuma izpēte un pazemes ūdeņu sākotnējais stāvoklis

 Vides sanācija

Piesārņoto augšņu, grunts un gruntsūdeņu sanācija, rekultivācija (smagie metāli, naftas produkti)

 Vides monitorings

Monitoringa tīklu izveide
Notekūdeņi, gruntsūdeņi, virszemes ūdeņi, grunts, augsne uc.

 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs

Izpēte, datu apstrāde, sagatavošana reģistram

Ģeoloģiskās izpētes

Derīgo izrakteņu  izpēte

Inženierģeoloģiskās izpētes

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrāde 

Vides plānošana un pārvalde, konsultācijas

Teritoriju apsaimniekošanas plānu izstrāde
Pasūtītāja interešu pārstāvēšana dialogā ar valsts pārvaldes institūcijām
Vides audits
Teritoriju rekultivācija

Riska analīze

Pasākumu plāns neparedzēta piesārņojuma gadījumiem

 

 

PAR MUMS  |  PAKALPOJUMI  |  PROJEKTI  |  KLIENTI  |  KONTAKTI